<<< Powrót do spisu numeru

Laudacja

Senat Szkoły Głównej Handlowej na posiedzeniu w dniu 23 maja 2001 r. zdecydował o przyznaniu profesorowi Ronaldowi Winthropowi Jonesowi tytułu doktora honoris causa. W tradycji europejskiej jest to najwyższa godność przyznawana przez uniwersytet. Moim zaszczytnym obowiązkiem, jako promotora przewodu doktorskiego Profesora Jonesa jest przedstawienie jego najważniejszych osiągnięć naukowych, które zadecydowały o przyznaniu tego zaszczytnego tytułu.

Profesor Jones urodził się w 1931 r. W 1953 r. ukończył studia ekonomiczne w Swarthmore College w Swarthmore (Pensylwania), a w 1956 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge (Massachusetts). Pracę naukową rozpoczął w 1955 r. pełniąc funkcję asystenta w Swarthmore College i w MIT. Począwszy od 1958 r. po dzień dzisiejszy jest nieprzerwanie związany z Rochester University, w którym najpierw pracował jako assistant professor, później jako associate professor and full professor. Od 1976 r. zajmuje stanowisko Xerox Professor of Economics.

Dorobek naukowy Profesora Jonesa obejmuje kilkanaście książek i 130 artykułów publikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach ekonomicznych. Profesor jest także redaktorem prac o podstawowym znaczeniu dla teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym przede wszystkim zbioru podstawowych dzieł z tej dziedziny (Handbook of International Economics). Jest także współtwórcą wielu niezwykle ważnych prac zbiorowych.

Jednakże o pozycji naukowej profesora Jonesa decyduje przede wszystkim ciężar gatunkowy Jego dorobku. Wiele prac Profesora stanowi bowiem istotny, a niekiedy przełomowy, krok naprzód w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych, a przede wszystkim teorii handlu międzynarodowego.

I tak:

Profesor Jones jest przede wszystkim autorem sformułowanego w 1956 r. twierdzenia dotyczącego zależności między wielkością zasobów czynników wytwórczych a wielkością produkcji dóbr w gospodarce działającej według założeń teorii Heckschera-Ohlina. W literaturze jest ono określane jako efekt powiększenia Jonesa lub twierdzenie Rybczyńskiego, naszego rodaka, który niezależnie i równocześnie z profesorem Jonesem badał to zagadnienie.

Profesor Jones jest także twórcą przedstawionego na początku lat siedemdziesiątych modelu funkcjonowania gospodarki z mobilnymi i niemobilnymi czynnikami wytwórczymi. Model ten stanowi niezwykle wartościowe rozwinięcie teorii Heckschera-Ohlina i jest uznawany za krótkookresową wersję modelu tych autorów. Podobną koncepcję przedstawił w tym okresie również P. Samuelson.

Niezwykle istotny jest również dorobek profesora Jonesa w dziedzinie badania zależności między cenami dóbr a wynagrodzeniem czynników wytwórczych używanych do ich produkcji. Bardzo istotne są tutaj zwłaszcza rozważania Profesora dotyczące dobrobytu właścicieli czynników wytwórczych osiąganego w warunkach handlu międzynarodowego oraz polityki protekcjonizmu.

Szczególne miejsce w badaniach profesora Jonesa zajmuje analiza zachowań małego kraju, to jest kraju, którego popyt i podaż są zbyt małe, aby decydować o poziomie cen na rynku światowym. Studia w tej dziedzinie pozwoliły Mu na stworzenie modelu małego kraju handlującego wieloma dobrami będącego niezwykle użytecznym narzędziem badania korzyści, jakie tego typu kraj uzyskuje z handlu międzynarodowego.

W ostatnich kilkunastu latach głównym obszarem zainteresowań badawczych Profesora stają się międzynarodowe obroty dobrami pośrednimi i czynnikami wytwórczymi. Pracując nad tymi zagadnieniami stał się On współtwórcą modelu produkcji wieloetapowej oraz modeli przepływów czynników wytwórczych. W swojej najnowszej, wydanej w 2000 r., książce Globalization and the Theory of Input Trade Profesor Jones pokazuje, że międzynarodowa wymiana dóbr pośrednich może zmienić wielkość i kierunek korzyści komparatywnych.

Osiągnięcia naukowe profesora Ronalda Jonesa są szeroko znane i wysoko cenione w wielu krajach świata. Dowodzi tego fakt, że był On profesorem wizytującym dwudziestu uniwersytetów położonych na wszystkich kontynentach. Wśród nich są tak znane uczelnie jak: London School of Economics, Stanford University i University of California (Berkeley) czy wreszcie Uniwersytet Warszawski. Od 1993 r. profesor Jones jest także przewodniczącym International Economics and Finance Society. Jest także doktorem honoris causa Swarthmore College oraz uniwersytetów w Genewie i Atenach.

Profesor Jones od wielu lat utrzymuje także ożywione kontakty naukowe z Polską. W latach 1993-1997 prowadził corocznie wykłady w ramach Summer School of Economics w Kortowie. Do grona jego słuchaczy należało wówczas wielu studentów, doktorantów i pracowników naukowych SGH. Jednym z efektów tych wykładów było przetłumaczenie przez grono młodych pracowników i studentów naszej uczelni podręcznika międzynarodowych stosunków gospodarczych współautorstwa Profesora Jonesa (R.E. Caves, J.A Frankel, R.W. Jones, Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998) Po raz kolejny Profesor Jones był w Warszawie w 2000 r., gdy prowadził wykłady w Międzynarodowym Ośrodku Kształcenia Doktorantów, którego współzałożycielem jest Szkoła Główna Handlowa. W czasie każdego ze swych pobytów w SGH profesor Jones występował także na seminariach naukowych Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zawsze przyciągając liczne rzesze słuchaczy z całej uczelni. I wreszcie, co również bardzo ważne, w SGH, a także w Uniwersytecie Warszawskim jest wcale pokaźne grono młodych pracowników naukowych pozostających w profesorem Jonesem w stałym kontakcie i na co dzień korzystających z Jego fachowej rady i pomocy.

Panie i Panowie,

nadając profesorowi Jonesowi tytuł doktora honoris causa Szkoła Główna Handlowa nie tylko ofiarowuje Mu to, co ma najcenniejsze, ale również przyjmuje Go w poczet swojej społeczności akademickiej. Panie Profesorze, gratuluję i witam wśród nas! Gaudeamus igitur.

Prof. dr hab. Adam Budnikowski