<<< Powrót do spisu numeru

Profesor Ronald W. Jones Doktorem Honoris Causa SGH

Na wniosek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej Senat Szkoły Głównej Handlowej na posiedzeniu 23 maja 2001 roku przyznał profesorowi Ronaldowi W. Jonesowi z Rochester University tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni.

Decyzja o przyznaniu tego tytułu profesorowi Jonesowi wynika z bardzo wysokiej oceny Jego dorobku naukowego oraz z ogromnego i stale rosnącego znaczenia obszaru badań, w którym tworzy Pan Profesor. Nie bez znaczenia są również wieloletnie związki Profesora z naszą Uczelnią.

Dorobek naukowy Profesora Jonesa obejmuje kilkanaście książek i 130 artykułów publikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach ekonomicznych. Profesor jest także redaktorem prac o podstawowym znaczeniu dla teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym przede wszystkim zbioru podstawowych dzieł z tej dziedziny (Handbook of International Economics). Jest także współtwórcą wielu niezwykle ważnych prac zbiorowych.

Jednakże o pozycji naukowej profesora Jonesa decyduje przede wszystkim ciężar gatunkowy Jego dorobku. Wiele Jego prac stanowi bowiem istotny, a niekiedy przełomowy, krok w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych, a przede wszystkim teorii handlu międzynarodowego.

Profesor Jones jest autorem sformułowanego w 1956 r. twierdzenia dotyczącego zależności między wielkością zasobów czynników wytwórczych a wielkością produkcji dóbr w gospodarce, działającej zgodnie z założeniami teorii Heckschera-Ohlina (efekt powiększenia Jonesa zwany w literaturze również twierdzeniem Rybczyńskiego). Profesor Jones jest także twórcą przedstawionego na początku lat siedemdziesiątych modelu funkcjonowania gospodarki z mobilnymi i niemobilnymi czynnikami wytwórczymi uważanego za krótkookresową wersję teorii Heckschera-Ohlina. Niezwykle istotne są również wyniki badań profesora Jonesa dotyczących zależności między cenami dóbr a wynagrodzeniami czynników wytwórczych używanych do ich produkcji oraz analiza zachowań małego kraju, którego popyt i podaż nie wpływają na poziom cen na rynku światowym.

W ostatnich latach głównym obszarem zainteresowań badawczych Profesora jest międzynarodowy handel dobrami pośrednimi i czynnikami wytwórczymi. Jest On m.in. współautorem modelu produkcji wieloetapowej oraz modeli przepływów czynników wytwórczych. W swojej najnowszej, opublikowanej w 2000 r. książce Globalization and the Theory of Input Trade profesor Jones pokazuje, jak międzynarodowa wymiana dóbr pośrednich wpływa na charakter i rozmiary międzynarodowego handlu dobrami finalnymi.

Problematyka międzynarodowego przepływu czynników produkcji i międzynarodowej fragmentaryzacji procesu wytwarzania pojawi się też w wykładzie wygłaszanym przez prof. Jonesa podczas uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa SGH. Prof. Jones będzie mówić o perspektywach globalizacji gospodarki w świecie nie wolnym od różnorakich konfliktów.

Ten temat ma szczególną wymowę po wrześniowym ataku terrorystycznym na Stany Zjednoczone. Profesor Jones przedstawi znaczenie rewolucji technologicznej, a zwłaszcza informatycznej dla umiędzynarodowienia produkcji. Przypomni sprzeczności interesów gospodarczych bogatych krajów uprzemysłowionych i ubogim krajów słabiej rozwiniętych. Zwróci uwagę na inne rodzaje konfliktów występujących w dzisiejszej gospodarce światowej.

Jeden z nich wynika ze zmiany pozycji narodowych władz gospodarczych w stosunku do prywatnego biznesu coraz częściej prowadzonego poza granicami rodzimego krajów i coraz trudniej kontrolowalnego. Konsekwencją jest chęć ograniczania przez krajowe władze ekonomiczne swobody działania firm prywatnych pod pretekstem przeciwdziałania przestępczości gospodarczej. Kolejnym potencjalnym obszarem konfliktów jest według Jonesa odwieczny konflikt pokoleń. Starsi mają władzę i pieniądze, którymi niechętnie chcą się dzielić z młodymi, chociaż ci ostatni nie kiedy lepiej dają sobie radę w dzisiejszym świecie nowoczesnej techniki. Dodaje, że kolejną grupą, której obawiają się możni tego świata są cudzoziemcy. Podsumowując, podkreśli rolę młodzieży z różnych krajów, otwartej nie tylko na wiedzę i nowinki techniczne, lecz także na nowe poglądy i wartości.

Profesor Jones od wielu lat utrzymuje ożywione kontakty naukowe z Polską. W latach 1993-1997 prowadził corocznie wykłady w ramach Summer School of Economics w Kortowie. Do grona jego słuchaczy należało wówczas wielu studentów, doktorantów i pracowników naukowych SGH. Jednym z efektów tych wykładów było przetłumaczenie przez grono młodych pracowników i studentów naszej uczelni podręcznika międzynarodowych stosunków gospodarczych współautorstwa Profesora Jonesa (R.E. Caves, J.A Frankel, R.W. Jones, Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998). Po raz kolejny profesor Jones był w Warszawie w 2000 roku, wykładał teorię handlu międzynarodowego w Międzyuczelnianym Ośrodku Kształcenia Doktorantów, którego współzałożycielem jest nasza Uczelnia. W czasie każdego pobytu w SGH profesor Jones występował na seminariach naukowych Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KGŚ, przyciągając liczne rzesze słuchaczy z całej SGH.

Dr Elżbieta Czarny
Instytut MSG Kolegium Gospodarki Światowej