<<< Powrót do spisu numeru

Preferencje studentów SGH w zakresie wyboru kierunku studiów

W wyższym szkolnictwie ekonomicznym funkcjonują, zatwierdzone uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie nazw kierunków studiów, następujące kierunki: "Ekonomia", "Finanse i bankowość", "Ekonometria i informatyka", "Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne" (od 1997/98 jako "MSG") oraz "Zarzą-dzanie i marketing". Do tej grupy kierunków zalicza się także "Towa-roznawstwo" prowadzone w niektórych akademiach ekonomicznych, ale nie jest to kierunek ściśle ekonomiczny.

W Szkole Głównej Handlowej, w ramach rozpoczętej w 1991 r. reformy studiów, poza wymienionymi pięcioma ogólnopolskimi kierunkami ekonomicznymi uruchomione zostały dwa dodatkowe kierunki "Gospodarka publiczna" i "Menedżerski". Warunkowej zgody na ich prowadzenie dla jednego rocznika studentów wyraził minister edukacji narodowej. Później Uczelnia wystąpiła z wnioskiem o zgodę na dalsze prowadzenie kierunku "Gospodarka publiczna", a kierunek "Menedżerski" przyjął nazwę "Zarzą-dzanie i marketing II). Ponadto w SGH kierunek "Informatyka i ekonometria" nosi nazwę "Metody ilościowe i systemy informacyjne".

Dyplom ukończenia określonego kierunku studiów ma w SGH charakter wynikowy. Oznacza to, że student nie zapisuje się wcześniej na wybrany kierunek, lecz dopiero po zaliczeniu wymaganego minimum programowego i obronie pracy dyplomowej ( magisterskiej lub licencjackiej) otrzymuje tytuł magistra lub licencjata na danym kierunku studiów.

Dyplomy magistra według ukończonego kierunku studiów

Od początku funkcjonowania Studium Dyplomowego SGH do dnia 14. XI. br. dyplom magistra uzyskały 1162 osoby (tablica 1). Wśród nich są osoby z dwóch roczników rekrutacyjnych, które powinny ukończyć już studia według zreformowanego programu kształcenia.

Dotychczas najbardziej popularnym kierunkiem studiów okazał się kierunek "Finanse i bankowość", który ukończyło 44,4% magistrów. Na drugim miejscu - pod względem częstotliwości kończenia - znalazł się kierunek "Za-rządzanie i marketing" - 24,1%, a na trzecim - kierunek "Menedżerski" (obecnie ZiM II) - 15,4%. Zbliżoną popularność do kierunku Menedżerskiego miały "Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne", które ukończyło 13, 3%. Na pozostałych trzech kierunkach studiów dyplom magistra uzyskały 32 osoby, w tym na kierunku "Metody ilościowe i systemy informacyjne" - 25 osób, na kierunku "Gospodarka publiczna" - 6 oraz na "Ekonomii" - tylko jeden absolwent.

Tablica 1

Preferencje studentów SGH w zakresie wyboru kierunku studiów magisterskich (od początku Studium Dyplomowego do 14. XI. 1997 r.)

Kierunek studiówOgółemRocznik rekrutacyjny
19911992Inny *
Liczba%Liczba%Liczba%Liczba%
Finanse i Bankowość 51644,429944,220945,5829,6
Zarządzanie i Marketing (obecnie ZiM I) 28024,116724,710122,01244,4
Menedżerski (obecnie ZiM II) 17915,411817,55812,6311,1
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne 15513,37410,97817,0311,1
Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne 252,2142,1112,4--
Gospodarka Publiczna 60,540,610,213,7
Ekonomia 10,1--10,2--
Ogółem 1 162100,0676100,0459100,027100,0

* Uwaga: Inny oznacza przyjętych na studia do 1990 r. (przed reformą studiów w SGH) lub od 1993 r.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Dziekanatu Studium Dyplomowego SGH.

Z pierwszego rocznika młodzieży, przyjętego na studia w 1991 roku i objętego już nowym systemem kształcenia, tytuł magistra uzyskało 676 studentów. Wśród nich zdecydowanie największą popularnością cieszył się kierunek "Finanse i bankowość". Ukończyło go 44,2% absolwentów.

Prawie co czwarty magister uzyskał dyplom na kierunku "ZiM", co szósty - na kierunku "Menedżerskim", a co dziewiąty - na "MSGiP".

Kierunek "MISI" miał bardzo małą liczbę magistrów - 14, natomiast "Gospodarka publiczna" - znikomą - 4. Żaden student nie ukończył studiów i nie uzyskał tytułu magistra na kierunku "Ekonomia".

Z drugiego rocznika rekrutacyjnego (z 1992 r.) ponad połowa osób ukończyła już studia i uzyskała dyplom magistra na odpowiednim kierunku (obecnie z tego rocznika pozostali studenci składają prace magisterskie i przystępują do ich obrony).

Nadal najbardziej preferowanym kierunkiem okazały się "Finanse i bankowość". Na tym kierunku studiów dyplom magistra uzyskało bowiem 209 (45,5%), spośród 459 absolwentów z tego rocznika. Ponownie na drugim miejscu pod względem częstotliwości wyboru znalazł się kierunek "ZIM", ale był on prawie dwukrotnie rzadziej wybierany niż "Finanse i bankowość".

Analiza preferencji kierunkowych dwóch ostatnich roczników absolwentów SGH, na podstawie dotychczas uzyskanych przez nich tytułów magistra, wskazuje na pewne zmniejszenie zainteresowania kierunkiem "Menedżer-skim" (12, 6% z rekrutacji w 1992 roku wobec 17,5% z 1991 r.), a znaczny wzrost zainteresowania kierunkiem "MSGiP" (z 10,9% do 17,0%). Jakkolwiek dane są niepełne, zwłaszcza w przypadku rocznika 1992 , to jednak z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że studenci SGH w bardzo mały stopniu preferują studia na kierunku "MISI" (w granicach 2 - 3%) i prawie nie są zainteresowani studiami na kierunku "Gospodarka publiczna" oraz "Ekonomia" (dotąd tylko 1 magister).

Dyplomy licencjata według ukończonego kierunku studiów

Elastyczność programowa i punktowy system studiów w SGH sprzyjają uzyskiwaniu tytułu licencjata. Studenci mogą go uzyskać na dowolnym kierunku studiów (poza "Ekonomią"), lecz nie jest to warunek konieczny do uzyskania tytułu magistra na tym czy innym kierunku studiów. Prace na stopień licencjata przygotowują studenci w ramach indywidualnych spotkań z promotorem.

Dotychczas stopień licencjata uzyskało 101 osób, w tym 5 rozpoczynających studia przed reformą w 1991 r., tzn. jeszcze w ramach struktury wydziałowej Uczelni.

Studenci SGH najchętniej uzyskiwali i uzyskują stopień licencjata na kierunku "Finanse i bankowość". Połowa wydanych dyplomów licencjata przypada bowiem na ten kierunek studiów.

Tablica 2

Preferencje studentów SGH w zakresie wyboru kierunku studiów na stopień licencjata (od początku Studium Dyplomowego do 14. XI. 1997 r.)

Kierunek studiówOgółemRocznik rekrutacyjny
19911992Inny *
Liczba%Liczba%Liczba%Liczba%
Finanse i Bankowość 5251,51961,31847,4633,3
Zarządzanie i Marketing (obecnie ZiM I) 1110,9516,125,315,6
Menedżerski(obecnie ZiM II) 1110,9516,1615,8--
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne 1211,926,5718,4211,1
Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne 1514,9--513,2950,0
Gospodarka Publiczna --------
Ekonomia (nie dotyczy) --------
Ogółem 101100,031100,038100,018100,0

* Uwaga: pozostałych 14 studentów, którzy uzyskali stopień licencjata rozpoczęło studia w 1990 r. (FiBa - 3, MISI - 1, ZiM I - 1 osoba) lub w 1994 r. (FiBa - 6, ZiM I - 2, MSGiP - 1 osoba).

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Dziekanatu Studium Dyplomowego SGH.

Na drugim miejscu pod względem liczby wydanych dyplomów licencjata znalazł się kierunek "MISI". Jest to sytuacja odwrotna niż w przypadku studiów magisterskich, gdzie "MISI" nie cieszyło się większym zainteresowaniem. Na kierunkach: "ZiM", "Menedżerski" oraz "MSGiP" wydano podobny odsetek dyplomów: po 11-12%; natomiast żadnego - na kierunku "Gospodarka publiczna".

Przytoczone powyżej dane jednoznacznie wskazują na małe zainteresowanie studentów SGH uzyskiwaniem stopnia licencjata. Prawie wszyscy zainteresowani są pełnymi studiami wyższymi z tytułem magistra. Jest bardzo prawdopodobne, że ta tendencja zostanie utrzymana. W przyszłości stopień licencjata określonego kierunku zechcą zdobyć te osoby, które ukończą studia magisterskie na innym kierunku. Można tylko zakładać, że zwiększy się odsetek takich "dwukierunkowych" studentów - absolwentów z tytułem magistra i licencjata.

Stanisław Macioł
ORSE SGH