Marek Rocki. Rektor SGH


Życiorys
Dorobek
Program
Ekipa
Media
Zdjęcia

Życiorys

Studia i praca zawodowa


Studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki na Wydziale Finansów i Statystyki podjąłem jako absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie w 1972 roku. W kwietniu 1977 roku obroniłem pracę magisterską pod tytułem "O metodach doboru zmiennych objaśniających", otrzymując tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii.

Pierwszą swoją pracę zawodową podjąłem w trakcie trwania studiów w 1977 roku. Zostałem zatrudniony na stanowisku specjalisty do spraw planowania i analiz ekonomicznych w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego. Pracę tę przerwałem - po odbyciu rocznej służby wojskowej - podejmując po zdaniu egzaminów wstępnych naukę na Międzywydziałowym Ekonomicznym Studium Doktoranckim w SGPiS.

W 1981 roku obroniłem na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS pracę doktorską pt.: "Metody doboru zmiennych objaśniających w modelach ekonometrycznych jako zadania programowania matematycznego" uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych. Promotorem pracy doktorskiej (a także pracy magisterskiej) był prof.dr hab. Oskar Starzeński.

Następnie rozpocząłem pracę w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego na stanowisku specjalisty w Zakładzie Planowania i Analiz Ekonomicznych. Jednocześnie na zlecenie prowadziłem zajęcia dydaktyczne w SGPiS.

Na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonometrii SGPiS zostałem powołany w listopadzie 1981 roku. W 1982 roku objąłem dodatkowo funkcję sekretarza naukowego Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, którą pełniłem do roku 1988. W latach 1984 - 1988 pełniłem funkcję kierownika Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii.

W 1988 roku przedłożyłem rozprawę habilitacyjną pt.: "Elementy korelacyjnej teorii ekonometrii". Po zaliczeniu kolokwium habilitacyjnego Rada Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS nadała mi stopień doktora habilitowanego. Recenzentami rozprawy i dorobku naukowego byli prof. dr hab. Zdzisław Hellwig, prof. dr hab. Oskar Starzeński oraz prof. dr hab. Aleksander Zeliaś.

Z dniem 1 czerwca 1989 roku zostałem powołany przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko docenta w SGPiS i ponownie, do 1991 roku, zostałem kierownikiem Zakładu Ekonometrii.

W maju 1991 roku w trybie pozakonkursowym Rektor SGH mianował mnie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Ekonometrii SGH.

Od grudnia 1990 roku pełniłem funkcję prorektora SGH do spraw dydaktyczno - wychowawczych. W 1991 roku - od momentu powołania Studium Podstawowego aż do wyborów Dziekana tego Studium w 1992 roku - pełniłem jednocześnie funkcję Dziekana Studium Podstawowego SGH. Od września 1993 roku pełniłem funkcję prorektora do spraw zarządzania. Od października 1993 roku ponownie objąłem obowiązki kierownika Zakładu Ekonometrii, a od października 1994 kierownika Zakładu Ekonometrii Stosowanej.

W latach 1996 - 1999 pełniłem funkcję Dziekana Studium Dyplomowego SGH, a od roku 1999 jestem Rektorem tej uczelni.

Moje zajęcia naukowo - dydaktyczne na uczelni łączyłem jednocześnie z pracą w innych instytucjach. W 1988 roku podjąłem obowiązki głównego specjalisty (w wymiarze 1/2 etatu) w Komisji Planowania w Zespole Studiów i Planów Długookresowych. Po zmianach struktur rządowych pracowałem w Departamencie Polityki Przestrzennej i Regionalnej w Centralnych Urzędzie Planowania aż do momentu jego rozwiązania w 1996 roku. W latach 1989 - 1994 prowadziłem wykłady i ćwiczenia z ekonometrii oraz seminarium magisterskie w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w Zakładzie Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Ekonomicznym na stanowisku docenta, a następnie profesora nadzwyczajnego.


Działalność organizacyjna

Zobacz też:
Dorobek naukowy
Dorobek dydaktyczny
Dorobek organizacyjny
Publikacje