Marek Rocki. Rektor-elekt SGH


Życiorys
Dorobek
Program
Ekipa
Media
Zdjęcia

Dorobek

Publikacje

Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej.


A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO


1. Oryginalne opublikowane prace twórcze

1.1. "Model ekonometryczny jako narzędzie analizy i prognozy utargu dziennego w zakładzie gastronomicznym" Handel Wewnętrzny, nr 6/1980, str. 31 - 35.
1.2. "On the certain method of solution of the Hellwig problem". Referaty na konferencję: "Problemy budowy i estymacji dużych modeli ekonometrycznych", w Polanicy Zdroju. Uniwersytet Łódzki, 1980
1.3. "Metody doboru zmiennych objaśniających w modelach ekonometrycznych jako zadania programowania matematycznego" SGPiS, 1981, rozprawa doktorska.
1.4. "O pewnym zadaniu liniowego programowania całkowitoliczbowego jako metodzie doboru zmiennych objaśniających" Przegląd Statystyczny, nr 1-2/1982, str. 90 - 94.
1.5. "Własność koincydencji i zmienne katalityczne w doborze zmiennych przy pomocy zadania programowania zero - jedynkowego" Przegląd Statystyczny, nr 1-2/1983, str. 33 - 40.
1.6. "O wykorzystaniu metody grupowego rozwiązywania przykładów w nauczaniu ekonometrii" Studia i Materiały COMSE, tom 51/ 1984, str. 24 - 31.
1.7. "Metoda prognozowania współczynników chłonności procesów produkcyjny" na I Konferencję "Modele makroekonomiczne i Planowanie", Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS i Instytut Gospodarki Narodowej, 1985
1.8. "Modele makroproporcji gospodarczych" Prace i Materiały Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1986, Zeszyt 11, współautor części I wraz z: J.Bugą, J.Chmielem, K.Barteczką, G.Kerstenem, W.Michałowskim, A.Tabeau, udział własny 15%.
1.9. "O pewnym mierniku jakości wielorównaniowych modeli ekonometrycznych" Materiały Studialne Seminariów Instytutu Ekonometrii, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1986, nr 9.
1.10. "O klasycznych miarach jakości modeli ekonometrycznych" Materiały Studialne Seminariów Instytutu Ekonometrii, Instytut Cyberenetyki i Zarządzania SGPiS, 1986, nr 10.
1.11. "Elementy korelacyjnej teorii ekonometrii" Prace i Materiały Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1987, Zeszyt 16.
1.12. "Uogólniony współczynnik zbieżności" w: "Problemy budowy i zastosowania modeli ekonomicznych", SGPiS, 1987

2. Podręczniki, skrypty: brak

3. Inne publikacje:

3.1. "Konferencja naukowa pt. Metody budowy wieloletnich planów na szczeblu centralnym i sposoby sterowania ich realizacją" Wiadomości Statystyczne, GUS, nr 2, 1984, współautorzy K.Barteczko i A.Tabeau.
3.2. "II Konferencja naukowa: Modele Makroekonomiczne i Planowanie" Wiadomości Statystyczne, GUS, nr 7, 1985, współautor K.Barteczko.

4. Nie publikowane prace, w tym oczekujące na publikację, prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy:

4.1. "Wybrane metody i techniki planistyczne do pracowania planu rocznego", rozdział w pracy zbiorowej: "Ramowa metodyka i zasady opracowania rocznego planu przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach reformy gospodarczej" Instytut Przemysłu Maszynowego ORGMASZ, 1981, udział własny 15%.
4.2. "Modelowanie procesów planistycznych szczebla centralnego w warunkach reformy gospodarczej" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1983, współautor wraz z: J.Bugą, J.Chmielem, K.Barteczką, G.Kerstenem, W.Michałowskim, A.Tabeau, udział własny 15%.
4.3. "Kierunki racjonalizacji obsługi transportowej CPWI" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1984, współautor wraz z: D.Kalińskim, J.Ostaszewskim, M.Szczypą, udział własny 50%.
4.4. "Kierunki racjonalizacji obsługi transportowej CPWI - część II: Algorytmy optymalizacyjne" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1985, współautor wraz z: A.Jarząbkiem i A.Tabeau, udział własny 50%.
4.5. "Instrukcja użytkowania algorytmu transportowego dla sporządzania rozdzielnika zadań transportowych dla zakładów CPWI" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1985.
4.6. "Podmodel ekonomiczny modelu typu Bachue dla Polski" w "Demo - ekonometryczny model typu Bachue dla Polski", maszynopis powielony, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, 1985, współautor A.Tabeau, udział własny 50%.
4.7. "Założenia do gry ekonomicznej HORN-2", maszynopis powielony, Podyplomowe Studium Pedagogiczne - Metodologiczne SGPiS, 1986.
4.8. "Modele do ćwiczeń z konstruowania jednorównaniowych modeli ekonometrycznych", maszynopis powielony, Podyplomowe Studium Pedagogiczne - Metodologiczne SGPiS, 1986.
4.9. "Założenia do ćwiczeń z ekonometrii z wykorzystaniem monitorów ekranowych i EMC" maszynopis powielony, Podyplomowe Studium Pedagogiczne - Metodologiczne SGPiS, 1986.
4.10. "Estymacja parametrów opisowych części szczegółowej charakterystyki sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw transportu samochodowego", maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1986, współautor B.Kielak, udział własny 50%.
4.11. "Wstępna próba analizy logicznej i empirycznej weryfikacji zależności między wskaźnikami sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw transportu samochodowego", maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1986.
4.12. "Badanie liniowości postaci funkcyjnej związków regresyjnych pomiędzy zmiennymi opisującymi sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw transportu samochodowego" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1986.
4.13. "Symulacyjna wersja podmodelu ekonomicznego modelu typu Bachue", maszynopis powielony, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, 1986, współautor A.Tabeau, udział własny 50%.
4.14. "Matematyczne modele zjawisk ekonomicznych w grze Supermarkety", maszynopis powielony, Podyplomowe Studium Pedagogiczne - Metodologiczne SGPiS, 1986.

5. Patenty: brak
6. Prace nie przeznaczone do druku - zastrzeżone: brak


B. PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO


Za najważniejsze osiągnięcia kandydat uznaje prace wymienione pod numerem:
1.1., 1.3., 1.5., 1.7., 1.10, 1.11., 1.12., 2.3., 2.5., 4.18.

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:

1.1. "Bayesowska estymacja wielorównaniowych modeli ekonometrycznych" Prace i Materiały Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1988, Zeszyt 15, stron 100, współautor wraz z: W.Bijakiem i Z.Zjawin-Winkowską, udział własny: rozdział I, strony 10 - 57.
1.2. "O sumie prognoz dokonywanych na podstawie jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego" w: "Problemy współczesnej gospodarki światowej", Opracowania i Monografie SGPiS, 1988, Zeszyt 199, str108 - 113.
1.3. "O klasycznych miarach jakości modeli ekonometrycznych". Zbiór referatów na Konferencję Jubileuszową ICiZ, SGPiS, 1988, str.47 - 60.
1.4. "O współczynniku produktywności środków trwałych", VI konferencja Modele Makroekonomiczne i Planowanie, IciZ SGPiS, 1989, str. 71 - 82.
1.5. "O zapisie korelacyjnym wielorównaniowych modeli ekonometrycznych", Przegląd Statystyczny, nr 3/1990, współautor A.Tabeau, udział własny 50%.
1.6. "Zmiany strukturalne a problem bezrobocia województwa łomżyńskiego na tle kraju" artykuł w publikacji pt. "Kierunki restrukturyzacji regionu łomżyńskiego", Fundacja Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego, 1995, str.141 - 157.
1.7. "Reforma studiów a obciążenia dydaktyczne pracowników SGH" rozdział w: "Zmiana systemu kształcenia ekonomistów w Polsce na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej" Publikacja wybranych opracowań z projektu badawczego nr 1 P 110 098 05 kierowanego przez prof. dr hab. E.Adamowicz, SGH, 1995, str.98 - 109.
1.8. "Kwantyfikacja ankietowych danych jakościowych dla produkcji przemysłu w Polsce", współautor A.Tabeau, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 2/1995, str. 135 - 154, SGH, udział własny 50%.
1.9. "Ocena zróżnicowań regionalnych za pomocą wskaźnika syntetycznego", współautor rozdziału w "Rozwój regionalny Polski 1990 - 1995. Raport diagnostyczny" Zespół Zadaniowy d/s Rozwoju Regionalnego w Polsce, 1996, udział własny 50%.
1.10. "Ocena wpływu wprowadzenia odpłatności za studia dzienne na strukturę przychodów uczelni na przykładzie SGH" rozdział w: "Współpłatność za studia dzienne" praca zbiorowa pod redakcją J.Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1997, str. 89 - 112.
1.11. "Podsumowanie wyników realizacji projektu" rozdział w: "Współpłatność za studia dzienne" praca zbiorowa pod redakcją J.Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1997, współautorzy R.Z.Morawski, J.Woźnicki, str. 133 - 148, udział własny 33%.
1.12. "Ocena wpływu wprowadzenia odpłatności za studia dzienne na strukturę przychodów uczelni w warunkach obowiązywania nowej Konstytucji RP na przykładzie SGH w Warszawie i ART w Olsztynie" rozdział w: "Współpłatność za studia dzienne - część druga" praca zbiorowa pod redakcją J.Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1998, str. 101 - 112.
1.13. "Struktura i organizacja szkoły wyższej" rozdział w monografii "Model zarządzania publiczną instytucją akademicką", praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1999, współautor Jerzy Woźnicki, str. 49 - 64, udział własny 50%.
1.14. "Zasoby szkoły wyższej" rozdział w monografii "Model zarządzania publiczną instytucją akademicką", praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1999, współautor Piotr Węgleński, str. 65 - 74, udział własny 80%.
1.15. "Systemy informacyjne w zarządzaniu szkołą wyższą", rozdział w monografii "Model zarządzania publiczną instytucją akademicką", praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1999, str. 267 - 280, udział własny 100%.
1.16. "Koszty kształcenia w szkołach wyższych w Polsce. Model kalkulacyjny kosztów kształcenia", praca zbiorowa, Instytut Współczesnych Problemów Cywilizacji, 1999, udział własny 20%.
1.17. "Miękkie wskaźniki stanu gospodarki", rozdział w "Statystyczne i ekonometryczne metody badania krótkookresowych zmian stanu gospodarki", Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Zeszyt 60, 1999, str. 107 - 128.
1.18. "Symulacyjne badanie wrażliwości modeli miękkich na zmiany w specyfikacji indykatorów", referat w materiałach konferencji: "Rozwój regionalny - problemy i ujęcia ilościowe", Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, 1999, str. 114 - 122.

2. Podręczniki i skrypty

2.1. "Elementy informatyki dla uczniów szkół podstawowych" Wydawnictwo Edukacyjne, 1993 (książka zalecana przez MEN do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki informatyki na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, numer w zestawie 211/93, w 1997 drugie wydanie).
2.2. "Elementy ekonometrii. Materiał pomocniczy dla studentów II roku Centrum Edukacji Gospodarczej", skrypt, SGH, 1993
2.3. "Wykłady i ćwiczenia z ekonometrii stosowanej dla studiów magisterskich uzupełniających", skrypt, SGH, 1995
2.4. "Jak studiować w SGH? Poradnik dla studentów", współautor J.Bitner, SGH, 1998, udział własny: rozdział "Na czym polega studiowanie w SGH", str.14 -20.
2.5. "Ekonometria praktyczna", skrypt, SGH, 2000

3. Inne publikacje

3.1. "Dotacja: koszt czy cena kształcenia" referat opublikowany w: "Finansowanie i zarządzanie szkolnictwem wyższym. Polska - Holandia" Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Warszawski. 1996,
3.2. "O idei współpłatności za studia wyższe" Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, nr. 9/97, str. 48 - 63, współautorzy R.Z.Morawski i J. Woźnicki, udział własny 33%.
3.3. "Higher education co-financing coupled with individual credit as an instrument increasing access to and flexibility of higher education"" współautorzy R.Z.Morawski i J. Woźnicki, Higher Education, Information Bulletin of The Program for Reform of Higher Education and Scientific Research of The Institute of Public Affairs, nr.3/1997 , udział własny 33%.
3.4. "Mit szczególnej troski" współautorzy R.Z.Morawski, J.Woźnicki, "Forum Akademickie" nr.3/1997, udział własny 33%.
3.5. "Czy studia są bezpłatne?", PARLAMENT Gazeta Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, numer 1, 1997
3.6. "Prowokacja?" Forum Akademickie, nr.4/1998
3.7. "Jak dzielić dotację?" Forum Akademickie, nr.7-8/1998
3.8. "Czy kredyty studenckie mogą coś zmienić?" Rzeczpospolita, nr 110 z 12 maja 1998, artykuł zamówiony do działu "Opinie".
3.9. "Uczelnia na rynku informacji" Rzeczpospolita, 26 czerwca 2000.
3.10. "Edukacja Ekonomiczna", redakcja całości książki oraz rozdział "Podsumowanie", VII Kongres Ekonomistów Polskich, tom VI. Dom Wydawniczy Bellona, 2001
3.11. "Ekonomista w środowisku innowacyjnym XXI wieku", Konferencje i Seminaria Przedkongresowe PTE, redakcja naukowa zeszytu, PTE, 2001

4. Prace nie publikowane, w tym oczekujące na publikację, prace projektowe, doświadczalno - konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy:

4.1. "Estymatory klasy R i ich własności stochastyczne. Część I" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1988, współautorzy: W.Marcinkowska-Lewandowska, A.Tabeau, E.M.Syczewska, udział własny 40%.
4.2. "System informacyjno - informatyczny dla potrzeb prognozowania rozwoju budownictwa", maszynopis powielony, Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, 1989, współautorzy: M.Kolupa, J.Kaja, T.Michalski, J.Biskup, E.Zawadzki, udział własny 25%.
4.3. "Czynniki wzrostu gospodarczego dla Polski" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1989, współautorzy:J.Rogowski, A.Tabeau, udział własny 33%.
4.4. "Estymatory klasy R i ich własności stochastyczne. Część II" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1989, współautor E.M.Syczewska, udział własny 50%.
4.5. "Rachunki symulacyjne wskaźnika produktywności środków trwałych przemysłu", Instytut Gospodarki Narodowej, 1989, współautorzy: A.Tabeau i E.Tabeau, udział własny 33%.
4.6. "Próba wykorzystania funkcji produkcji typu CES dla określenia czynników wzrostu na przykładzie budownictwa", Instytut Gospodarki Narodowej, 1989, współautorzy: A.Tabeau i E.Tabeau, udział własny 33%.
4.7. "Identyfikacja ograniczeń wzrostu gospodarczego Polski" Instytut Gospodarki Narodowej, 1990, współautorzy: A.Tabeau i E.Tabeau, udział własny 33%.
4.8. "Wskaźniki koniunktury dla wybranych obszarów gospodarki", Instytut Gospodarki Narodowej, 1990, współautorzy: M.Kozłowski, A.Tabeau i E.Tabeau, udział własny 25%.
4.9. "Wybrane modele gospodarki narodowej. Część I i II" Instytut Gospodarki Narodowej, 1990, współautorzy: K.Barteczko, J.Buga, T.Kuszewski, A.Tabeau, udział własny 20%.
4.10. "Estymatory klasy R i ich własności stochastyczne. Część III" Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1990, współautor E.M.Syczewska, udział własny 50%.
4.11. "Proces reprodukcji majątku trwałego w skali makroekonomicznej - próba rachunków symulacyjnych", Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1990, współautor E.M.Syczewska, udział własny 50%.
4.12. "Ekspertyza dotycząca reakcji gospodarki narodowej na wprowadzenie narzutu ekologicznego od paliw", Centrum Usług i Doradztwa Ekonomicznego "Strategia", 1990, współautor A.Tabeau, udział własny 50%.
4.13. "Model miękki CENY - PŁACE - CENY", Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1990, współautorzy: M.Kozłowski, A.Tabeau i E.Tabeau, udział własny 25%.
4.14. "Metody estymacji modeli ekonometrycznych przy warunku koincydencji" badania własne SGPiS, 1990, współautor A.Tabeau, udział własny 50%.
4.15. "Metody i techniki analiz przestrzennych na przykładzie analizy czynników kształtujących procesy umieralności w Polsce w latach osiemdziesiątych", Centrum Usług i Doradztwa Ekonomicznego "Strategia", 1990, współautorzy: A.Tabeau i E.Tabeau, udział własny 33%.
4.16. recenzja rozprawy doktorskiej E. Szczepańskiej - Grużlewskiej pt.: "Numeryczne aspekty ekonometrycznych zastosowań teorii macierzy brzegowych", promotor prof. dr hab. M.Kolupa, SGH, 1990.
4.17. Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej Józefa Rogowskiego "Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych" Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1990.
4.18. "Wskaźniki ostrzegawcze dla wybranych obszarów gospodarki", grant finansowany przez MEN, 1991, współautor A.Tabeau, udział własny 50%.
4.19. "Wskaźniki koniunktury dla gospodarki i jej wybranych obszarów" grant finansowany przez KBN, 1991, współautor A.Tabeau udział własny 50%.
4.20. "Analiza przestrzenno - czasowa bezrobocia i zmian strukturalnych w przemyśle w okresie 1990 - 1991" Instytut Gospodarki Narodowej, 1991.
4.21. Recenzja rozprawy doktorskiej i wydawnicza monografii E.Tabeau "Kwantyfikacja i zróżnicowanie terytorialne społeczno-ekonomicznych uwarunkowań umieralności ludności Polski w latach 1980 - 1987", 1991, promotor prof. dr hab. J.Jóźwiak
4.22. "Wskaźniki koniunktury dla gospodarki i jej wybranych obszarów", grant finansowany przez KBN, 1992, współautorzy: T.Kuszewski, E.M.Syczewska, A.Tabeau, udział własny 25%.
4.23. Recenzja podręcznika K.Święcickiego i A.Walata "Szkolny słownik informatyki" dla Polskiej Oficyny Wydawniczej BGW, 1992
4.24. Recenzja habilitacyjna Andrzeja Radzio (dorobek i rozprawa pt. "Kompensatory różnicowe - studium teoretyczne " Monografie i opracowania, nr 344, SGH, 1992)
4.25. "Stabilność modeli miękkich na przykładzie wskaźników koniunktury dla wybranych obszarów gospodarki" referat na konferencję "Modelowanie procesów rozwojowych w gospodarce" Instytutu Rozwoju i Badań Strategicznych., 1992.
4.26. "Specjalne metody estymacji modeli ekonometrycznych", badania statutowe SGH, 1993, współautor A.Tabeau, udział własny 50%.
4.27. "Zapotrzebowanie na usługi dydaktyczne polskich szkół biznesu do roku 2000" Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr - Fundusz Współpracy, 1993, współautor J.Wójcik, udział własny 50%.
4.28. Recenzja artykułu A.Zeliasia "Selected Problems in Econometric Modelling and forecasting Socio-Economic Phenomena" opublikowanego przez Statistics in Transition, No 2, 1993
4.29. "Specjalne metody estymacji modeli ekonometrycznych", SGH, grant finansowany przez KBN, 1994, współautor A.Tabeau, udział własny 50%.
4.30. "Metody kwantyfikacji ankietowych danych jakościowych i ich zastosowanie do przewidywania koniunktury" badania statutowe SGH, 1994, współautor A.Tabeau, udział własny 50%.
4.31. "Main Problems with Estimating Cost in Higher Education" referat na seminarium "Organisational Changes in Universities" Programme on Institiutonal Management in Higher Education OECD, Warszawa., 1994
4.32. "Zasadnicze problemy związane z kosztami edukacji wyższej" referat na polsko - amerykańskim seminarium "Zarządzanie współczesną szkołą wyższą", Kraków - Przegorzały, Uniwersytet Jagielloński, 1994
4.33. "Komputeryzacja zarządzania współczesną szkołą wyższą" - wykład inauguracyjny na Ogólnopolskim Seminarium KADMIUM'95, Kraków - Przegorzały, Uniwersytet Jagielloński, 1995
4.34. "Modelowy obraz organizacji studiów w SGH w świetle analizy studenckich wyborów zajęć" w "Problemy wdrażania reformy systemu kształcenia w SGH. V etap badań", Centrum Pedagogiczne SGH, 1995, współautor W.Krawcowicz.
4.35. Recenzja ofert na realizację Projektu Badawczego Zamawianego ustanowionego przez Wojewodę Częstochowskiego pt.: "Program restrukturyzacji regionu częstochowskiego", dla KBN, 1995
4.36. Recenzja opracowania pt.: "Wileńska Szkoła Biznesu i Zarządzania - Projekt", Inicjatywa Akademicka Wschód, autorzy: zespół pod kier. Z.Matkowskiego, 1995
4.37. "Analiza rynku pracy", praca zbiorowa napisana w ramach projektu Tempus JEP-09026-95, Instytut Ekonometrii SGH 1996, (wersja angielska: : "Job Market Analysis" ), współautor rozdziału: 1.1 "Struktury szkolnictwa wyższego w Polsce przed i po 1990 r." Str.1 - 27 (udział własny 50%), autor rozdziału 1.3 "Wymagania rynku pracy stawiane absolwentom studiów technicznych z elementami ekonomii i zarządzania" str. 72 - 105.
4.38. "Nabór kandydatów, drożność studiów i struktura kształcenia w SGH - możliwości i uwarunkowania" w "Problemy wdrażania reformy systemu kształcenia w SGH. VI etap badań", Centrum Pedagogiczne SGH, 1996, współautor W.Krawcowicz., udział własny 50%.
4.39. Recenzja opracowania MEN pt.: "Założenia długofalowej polityki edukacyjnej państwa ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kształcenia na poziomie wyższym" , 1996, współautor W.Krawcowicz, udział własny 50%.
4.40. Recenzja ofert na realizację Projektu Badawczego Zamawianego ustanowionego przez Ministra Gospodarki pt." Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw", dla KBN, 1997
4.41. "Przekształcenia własnościowe w sferze nauki i szkolnictwa wyższego (wybrane zagadnienia)", w "Problemy wdrażania reformy systemu kształcenia w SGH. VII etap badań", Centrum Pedagogiczne SGH, 1997, współautor W.Krawcowicz, udział własny 50%.
4.42. "Zasoby kadrowe SGH - analiza danych ilościowych" , rozdział w "Doskonalenie systemu kształcenia w SGH" , badania statutowe ORSE, SGH, 1997, współautor B.Minkiewicz, udział własny 50%.
4.43. "Analiza symulacyjna skutków wprowadzenia kredytów studenckich" ekspertyza dla Zespołu Roboczego ds. Kredytów Studenckich powołanego przez Ministra Finansów, 1998.
4.44. "Rola finansów i budżetu instytucji akademickiej w zarządzaniu przez jakość" Instytut Spraw Publicznych, 1998, współautor H.Adamiak, rozdział dotyczący SGH w publikacji złożonej do druku, udział własny 50%.
4.45. "Zaangażowanie jednostek dydaktycznych SGH w proces promowania absolwentów - ocena stanu, uwarunkowania, wnioski" rozdział pracy w "Studenci Szkoły Głównej Handlowej (postawy, aspiracje, umiejetności)", Centrum Pedagogiczne SGH, 1998, str.47 - 64, współautor W.Krawcowicz, udział własny 50%.
4.46. "Model symulacyjny wirtualnej jednowydziałowej szkoły wyższej" Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 1998, współautorzy M.Podgórska, M.Trzeciak, udział własny 33%.
4.47. Recenzja rozprawy doktorskiej: Michael Du Ponte "Foregin Direct Investment in Transitional Economies: A Case Study of China and Poland" The Australian National University, 1998
4.48. "Wybrane problemy modelowania miękkiego", badania statutowe, SGH, 1998, współautor P.Kuszewski, udział własny 50%.
4.49. Recenzja książki: "Rozwój regionalny. Cele i metody", Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, 2001

5. Patenty: brak
6. Prace nie przeznaczone do druku - zastrzeżone: brak

Dorobek naukowy
Dorobek dydaktyczny
Dorobek organizacyjny