Marek Rocki. Rektor SGH


Życiorys
Dorobek
Program
Ekipa
Media
Zdjęcia

Życiorys

Działalność organizacyjna


1982 - 1985 członek Rady Naukowej Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS,

1983 -1987 sekretarz naukowy Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS,

1982 - 1987 sekretarz Kolegium Redakcyjnego "Prac i Materiałów ICiZ" SGPiS,
w tym okresie poza standardową działalnością sekretarza naukowego Instytutu (koordynacja tematów badawczych prowadzonych w ICiZ, koordynacja prac wydawniczych, itd.) zainicjowałem wydawanie serii wydawniczej "Materiały dyskusyjne seminariów Instytutu Ekonometrii"

1984 - 1988 kierownik Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii SGPiS,

1984 - 1985 członek Rady Konsultacyjnej Centrum Informatycznego SGPiS,

1984 - 1989 współorganizator konferencji "Modele makroekonomiczne i planowanie" Instytutu Gospodarki Narodowej i Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS,

1987 - 1990 członek senackiej komisji ds. Organizacji i Rozwoju SGPiS,

1989 - 1991 kierownik Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii SGH,

1990 - 1993 prorektor ds. dydaktyczno - wychowawczych SGH,

1991 - 1992 Dziekan Studium Podstawowego SGH,

1993 - 1996 prorektor ds. zarządzania SGH,
w okresie 1990-1993 SGH zmieniła swą strukturę, jestem współautorem koncepcji tych zmian oraz autorem pierwotnych (negocjowanych z Samorządem Studentów i Komisjami Senatu uczelni) tekstów regulaminów studiów (SP i SD) w nowej zreformowanej postaci uczelni bezwydziałowej, autorem koncepcji podziału dotacji budżetowej pomiędzy kolegia (koncepcji "obudowanej" obliczeniami prowadzonymi przy pomocy modelu symulacyjnego)

1993 - 1994 kierownik Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii SGH,

1994 - kierownik Zakładu Ekonometrii Stosowanej w Instytucie Ekonometrii SGH.

1996 - 1999 Dziekan Studium Dyplomowego SGH

1999 - Rektor SGH

Życiorys naukowo-zawodowy
Dorobek naukowy
Dorobek dydaktyczny
Dorobek organizacyjny
Publikacje