LinkedIn.png

mba_sgh.png

Nowe_logo_mba.png

 

PPR1.jpg

Pole tekstowe: O mnie

Pole tekstowe: Publikacje 
do pobrania

Pole tekstowe: Prowadzone 
zajęcia

Pole tekstowe: Prace
dyplomowe

Pole tekstowe: Szkolenia
i doradztwo

Pole tekstowe: Konsultacje
i kontakt

 

 

 

 

 

Baner - z podpisem.jpg

 

 

dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Katedra Teorii Zarządzania

Kolegium Zarządzania i Finansów

Szkoła Główna Handlowa

 

 

Wykaz publikacji po uzyskaniu stopnia doktora

 

 

1.    Publikacje recenzowane

 

Autorstwo i współautorstwo monografii:

 

 

1.    Mrówka R. (2013), Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

Rozdziały:

§  Wstęp, s. 7-14

§  Współczesne megatrendy – dalsza ewolucja świata „nowej gospodarki”, s. 15-58

§  Ewolucja modeli organizacji – od hierarchii do hiperarchii, s. 59-126

§  Wyzwania w zarządzaniu organizacją hiperarchiczną – wybrane aspekty, s. 127-242

§  Zakończenie, s. 243-248

 

 

  1. Mrówka R. (2010), Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Rozdziały:

§  Wstęp, s. 11–14

§  Pojęcie przywództwa i jego ewolucja, s. 15–33

§  Wyłanianie się przywódców, s. 34–51

§  Poziomy przywództwa w organizacji międzynarodowej, s. 52–70

§  Centralizacja i rozproszenie przywództwa, s. 71–93

§  Przywództwo w organizacji w otoczeniu burzliwym, s. 94–118

§  Model przywództwa w otoczeniu burzliwym, s. 119–157

§  Przewodzenie zmianie, s. 158–187

§  Kultura organizacyjna a przywództwo, s. 188–216

§  Przywództwo a innowacyjność organizacji, s. 217–236

§  Podsumowanie, s. 237–242

 

 

 

 

3.    Mrówka R. Pindelski M. (2015), Value(s) Based Management, Warsaw School of Economics, Warsaw

 

Autorstwo rozdziału w monografii:

1.          Mrówka R. (2006), Zarządzanie konfliktem w organizacji – studium przypadku, [w:] red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, W stronę teorii i praktyki zarządzania,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 237–246

2.          Mrówka R. (2007), Przywództwo, [w:] red. G. Aniszewska, Kultura organizacyjna w zarządzaniu,  PWE, Warszawa, s. 108–132

3.          Mrówka R. (2008), PR produktu jako narzędzie komunikacji z odbiorcami organizacji, [w:] red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, O nowy ład gospodarczy w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 577–582

4.          Mrówka R. (2008), Różnorodność ról przywódczych w organizacjach biznesowych, [w:] red. K. Kasianiuk, Lider, manager, oportunista – współczesne koncepcje przywództwa, Centrum Kreowania Liderów SA i Collegium Civitas Press, Warszawa, s. 111–120

5.          Mrówka R. (2008), Upadek operatora telefonii satelitarnej Iridium, [w:] red. M. Pindelski, Najgorsze strategie i praktyki zarządzania. Historia upadków przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 37–46

6.          Mrówka R. (2008), Upadek Alpinusa, [w:] red. M. Pindelski, Najgorsze strategie i praktyki zarządzania. Historia upadków przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 81–88

7.          Mrówka R. (2009), Wykorzystanie budowania społeczności sieciowych w programach komunikacji wewnętrznej w organizacjach, [w:] red. M. Pindelski, Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 71–81

8.          Mrówka R. (2010), Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, [w:] red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 405416

9.          Mrówka R. (2010), PR-owe kampanie produktowe – proces tworzenia, znaczenie, postrzeganie, [w:] red. M. Aluchna, Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 117132

10.       Mrówka R. (2010), Systemy motywacji, oceny i świadomego rozwoju pracowników jako narzędzie komunikacji wewnątrz organizacji na przykładzie firmy produkcyjnej z branży budowlanej, [w:] red. M. Aluchna, Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 133154

11.       Mrówka R. (2010), Wykorzystanie badań satysfakcji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] red. M. Aluchna, Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 155184

12.       Mrówka R. (2010), Application of the open source business model as a tool for corporate renewal, [in:] ed. J. Skalik, G. Bełz, Transformations and Dynamics in Management: Concepts and Cases of Corporate Renewals, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 148 / “Management Sciences” No. 5, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, s. 119–128

13.       Mrówka R. (2011), Przywództwo w nowej organizacji hiperarchicznej, [w:] red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 723–734

14.       Mrówka R. (2012), Nowa gospodarka a CSR, [w:] red. P. Płoszajski, Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa, s. 28–54

15.       Mrówka R. (2012), Decision making in hyperarchical organization, [in:] Practice and Research in Private and Public Sector-12, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, p. 152–161

16.       Mrówka R. (2012), Procesy planowania i wyznaczania celów w organizacji hiperarchicznej, [w:] red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski,  Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 87–96

17.       Mrówka R. (2013), Ewolucja CSR w nowej gospodarce – od działań pozornych i społecznej nieodpowiedzialności do CSR 2.0, [w:] red. P. Płoszajski, Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, wyd. II zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa

18.       Mrówka R. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze wydobywczym, [w:] red. P. Płoszajski, Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 107-128

19.       Mrówka R. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze finansowym, [w:] red. P. Płoszajski, Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 129-142

                                                                                                                                                                                                     

Współautorstwo rozdziału w monografii:

1.          Aluchna M., Mierzejewska B., Mrówka R., Pindelski M. (2005), Komercyjne wykorzystanie modelu open source, [w:] red. A. Stabryła, Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 141–158

2.          Aluchna M., Mrówka R., Pindelski M. (2005), Wpływ zarządzania na wahania wartości rynkowej spółek. Doświadczenia polskiego rynku kapitałowego, [w:] red. J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek, Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy, problemy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 153–162

3.          Aluchna M., Pindelski M., Mrówka R., Obłój T. (2006), Strategie zarządzania uwagą we współczesnej gospodarce. Geneza i główne założenia koncepcji, [w:] red. J. Skalik, Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, „Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu” nr 1141, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, s. 423–431

4.          Mrówka R., Pindelski M. (2006), Strategie lean management w usługach, [w:] red. P. Płoszajski, G. Bełz, Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa,  s. 67–74

5.          Aniszewska G., Mrówka R. (2007), Proces motywowania, [w:] red. G. Aniszewska, Kultura organizacyjna w zarządzaniu,  PWE, Warszawa, s. 133–153

6.          Aniszewska G., Gielnicka I., Mrówka R. (2007), Budowanie zespołów, [w:] red. G. Aniszewska, Kultura organizacyjna w zarządzaniu,  PWE, Warszawa, s. 154–176

7.          Mrówka R., Pindelski M. (2007), Badania satysfakcji pracowników w strategicznym zarządzaniu organizacją, [w:] red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, M. Zaleska, Zarządzanie – uwarunkowania i procesy,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 107–116

8.          Aluchna M., Mrówka R., Obłój T., Pindelski M. (2008), Koncepcja zarządzania uwagą, [w:] red. M. Aluchna, M. Pindelski, P. Płoszajski, Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 11–38

9.          Aluchna M., Mierzejewska B., Mrówka R., Pindelski M. (2008), Zarządzanie uwagą w kontekście dorobku teorii zarządzania, [w:] red. M. Aluchna, M. Pindelski, P. Płoszajski, Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 39–76

10.       Mrówka R., Pindelski M. (2008), Strategie doskonalenia procesów oparte na koncepcji lean management, [w:] red. M. Aluchna, P. Płoszajski, Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 193–210

11.       Mrówka R., Pindelski M. (2009), Źródła wartości produktów w środowisku sieciowym, [w:] red. J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski, Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 43–51

12.       Mrówka R., Pindelski M. (2010), Przeciwdziałanie kryzysom organizacyjnym poprzez budowanie satysfakcji pracowników, [w:] red. A. Stabryła, Zarządzanie w kryzysie, Encyklopedia Zarządzania, Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 121–132

13.       Mrówka R., Szumniak-Samolej J. (2010), Media and investor relations, [in:] ed. R. Mrówka, , M. Pindelski, Determinants of a company’s success. The case of WSE debutants in 2007, Warsaw School of Economics – Publishing, Warsaw, p. 65104

14.       Aluchna M., Mrówka R., Ostrowski P., Pindelski M., Szumniak-Samolej J. (2010), Causes of the companies’ success – conclusions, [in:] ed. R. Mrówka, M. Pindelski, Determinants of a company’s success. The case of WSE debutants in 2007, Warsaw School of Economics – Publishing, Warsaw, p. 105110

15.       Pindelski M., Mrówka R. (2010), Funkcjonowanie społeczności nieformalnych w kontekście budowania przewag konkurencyjnych organizacji, [w:] red. J. Skalik, Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław,  s. 585–597

16.       Mrówka R., Pindelski M. (2011), Leadership in new global organization, [in:] Practice and Research in Private and Public Sector-11, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, p. 86–93

17.       Pindelski M., Mrówka R. (2011), Limitations in Enterprise Strategy Performance, [in:] Practice and Research in Private and Public Sector-11, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, p. 284–290

18.       Pindelski M., Mrówka R. (2011), Neuromanagement – May the Neuroscience Be an Innovation in Management (abstract), [in:] 52nd International Scientific Conference, Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics and Management, Riga, Latvia, p. 76

19.       Mrówka R., Pindelski M. (2012), The influence of environmental changes in companies’ approach to CSR, [in:] ed. J. Kaczmarek, T. Rojek, Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, Cracov University of Economics, Cracow, p. 511–524

 

Współredakcja naukowa:

Ed.: Mrówka R., M. Pindelski (2010), Determinants of a company’s success. The case of WSE debutants in 2007, Warsaw School of Economics – Publishing, Warsaw

 

Autorstwo publikacji w czasopismach recenzowanych:

1.          Mrówka, R. (2005), Przywództwo w otoczeniu burzliwym, „e-mentor” luty, s. 16–19

2.          Mrówka R. (2011), Hyperarchy as a new model of organisation, “Journal of Management and Financial Sciences” October, Vol. IV, Is. 6, Collegium of Management and Finance, Warsaw School of Economics, p. 62–72

3.          Mrówka R. (2012), Czynniki wpływające na motywację i zaangażowanie członków organizacji hiperarchicznej, „Organizacja i Kierowanie” nr 1A (149), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 309–322

4.          Mrówka R. (2012), Decision-making in the process of implementation of open source projects, “Business Systems and Economics” No. 2 (2), Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania p. 39–49

5.          Mrówka R. (2012), Key resources in the hyperarchical organisation, “Journal of Management and Financial Sciences” June, Vol. V, Is. 8, Collegium of Management and Finance, Warsaw School of Economics, p. 91–105

 

Współautorstwo publikacji w czasopismach recenzowanych:

1.          Mrówka R., Pindelski M. (2011), Dispersion of leadership in global organizations applying new types of organizational structures, “Intellectual Economics” Vol. 5, No 3 (11), Mykolas Romeris University, Lithuanian Academy Of Sciences, University Of Wroclaw, p. 477–491

2.          Pindelski M., Mrówka R. (2011), Barriers of Making Business Strategy Work, “Business Systems and Economics” No. 1 (1), Mykolas Romeris University, Lithuania, p. 38–49

 

2.    Pozostałe publikacje

 

Publikowane recenzje książek:

1.          Mrówka R. (2006), Przywództwo w czasach przełomowych – jak uciec przed banałem (recenzja), „e-mentor” nr 5 (17), s. 9

2.          Mrówka R. (2009), Jak skutecznie zaangażować pracowników w zarządzanie (recenzja), „e-mentor” nr 5 (32), s. 29–30

 

Autorstwo pozostałych publikacji nierecenzowanych:

1.          Mrówka R. (2010), Lobbing i public relations – nowoczesne narzędzia wspierania środowiska pielęgniarskiego, XV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek „Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie”, Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa, Warszawa, październik, s. 57–59

2.          Mrówka R. (2011), Spójność komunikacji, „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia” nr 4, s. 15

3.          Mrówka R. (2011), Lobbing i public relations – nowoczesne narzędzia wspierania środowiska pielęgniarskiego, XVIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek „Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie”, Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa, Warszawa, kwiecień, s. 63-65

4.          Mrówka R. (2011), Przywództwo i komunikacja, „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia” nr 11, s. 13

5.          Mrówka R. (2012), Komunikacja wewnętrzna a zaangażowanie pracowników, „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia” nr 10, s. 15

6.          Mrówka R. (2013): Wyższa kultura działania, „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia” nr 10, s. 13-14

 

Współautorstwo pozostałych publikacji nierecenzowanych:

1.          Mrówka R., Pindelski M. (2005), Pomysł na nowy produkt, „IT Reseller” 29 marca, nr 6 (53), s. 40–41

2.          Mrówka R., Pindelski M. (2005), Dlaczego produkty znikają z rynku?, „IT Reseller” 11 kwietnia, nr 7 (54), s. 40–41

3.          Mrówka R., Pindelski M. (2005), Dlaczego produkty znikają z rynku?, cz. 2, „IT Reseller” 25 kwietnia, nr 8 (55), s. 40–41

4.          Mrówka R., Pindelski M. (2005), Dlaczego produkty znikają z rynku?, cz. 3, „IT Reseller” 9 maja, nr 9 (56), s. 40–41

5.          Mrówka R., Pindelski M. (2005), Skąd się biorą ceny? cz. 1, „IT Reseller” 23 maja, nr 10 (57), s. 40–41

6.          Mrówka R., Pindelski M. (2005), Skąd się biorą ceny? cz. 2, „IT Reseller” 20 czerwca, nr 12 (59), s. 40–41

7.          Mrówka R., Pindelski M. (2005), Mass-customization – czy masowe może być indywidualne? cz. 1, „IT Reseller” 18 lipca, nr 14 (61), s. 40–41

8.          Mrówka R., Pindelski M. (2005), Mass-customization – czy masowe może być indywidualne? cz. 2, „IT Reseller” 29 sierpnia, nr 15 (62), s. 40–41

9.          Mrówka R., Pindelski M. (2005), Budowanie marki, „IT Reseller” 12 września, nr 16 (63), s. 40–41

10.       Mrówka R., Pindelski M., Górska J. (2008), Tworzenie środowisk innowacyjnych w firmie, International HRCongress 2008, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa

11.       Mrówka R., Ingram T. (2008), Satysfakcja pracowników kluczem do sukcesu firmy, „Świat obrabiarek” lipiec-sierpień, nr 7–8

12.       Mrówka R., Pindelski M. (2009), Zobaczyć pewne okazje (1), „Personel i Zarządzanie” marzec, s. 26–29

13.       Mrówka R., Pindelski M. (2009), Zobaczyć pewne okazje (2), „Personel i Zarządzanie” kwiecień, s. 44–47

14.       Pindelski M., Mrówka R. (2011), Konkurowanie salonów optycznych w czasach kryzysu, „Optyka” nr 5, s. 64–65

15.       Mrówka R., Pindelski M. (2011), Czy praktyki optyczne potrzebują przywódców?, „Optyka” nr 6, s. 64–65

16.       Pindelski M., Mrówka R. (2012), Telefon narzędziem pracy salonu optycznego, „Optyka” nr 1 (14), s. 62–63

17.       Mrówka R., Pindelski M. (2012), Public relations w salonie optycznym, „Optyka” nr 2 (15), s. 64–65

18.       Pindelski M., Mrówka R. (2012), Sztuka zadawania pytań, „Optyka” nr 3 (16), s. 66–67

19.       Mrówka R., Pindelski M. (2012), Salon optyczny dla dzieci, „Optyka” nr 4 (17), s. 50–51

20.       Pindelski M., Mrówka R. (2012), Mówić o cenie, czy nie mówić?, „Optyka” nr 5 (18), s. 76–77

21.       Mrówka R., Pindelski M. (2012), Jak pozyskać seniorów?, „Optyka” nr 6 (19), s. 22–23

22.       Pindelski M., Mrówka R. (2013), Przestrzeń salonu jako narzędzie zwiększania przychodów, „Optyka” nr 1 (20), s. 22–24

 

rafal.mrowka@sgh.waw.pl

Więcej informacji na stronie http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/pracownicy/mrowka/